WHCSRL 技术网

138. 复制带随机指针的链表

138. 复制带随机指针的链表

题目描述

点这里

思路分析

链表操作练习
把每个节点的复制节点加到对应节点后边,这样可以节省一个哈希表

代码实现

/*
// Definition for a Node.
class Node {
public:
  int val;
  Node* next;
  Node* random;
  
  Node(int _val) {
    val = _val;
    next = NULL;
    random = NULL;
  }
};
*/

class Solution {
public:
  Node* copyRandomList(Node* head) {
    for(auto p=head;p;p=p->next->next){
      auto q=new Node(p->val);
      q->next=p->next;
      p->next=q;
    }

    for(auto p=head;p;p=p->next->next){
      if(p->random){
        p->next->random=p->random->next;
      }
    }

    auto dummy=new Node(-1);
    auto tail=dummy;
    for(auto p=head;p;p=p->next){
      auto q=p->next;
      tail=tail->next=q;
      p->next=q->next;
    }
    return dummy->next;
  }
};
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
推荐阅读