WHCSRL 技术网

创建单链表

单链表是一种简单的链表表示,也叫做线性链表。单链表的一个存储节点包括两部分 data和link

Data部分称为数据域,存储线性表的一个数据元素,link部分称为指针域,存放一个指针,指向该链表下一个节点的开始存储地址。

单链表的第一个节点也叫首节点,它的地址可以通过链表的头指针找到,其它节点的地址通过前驱节点的link域找到,链表的最后一个节点没有后继,就在link域存放一个空的指针NULL。

 1. #include<stdlib.h>
 2. #include<stdio.h>
 3. struct list
 4. {
 5. int data;
 6. struct list *next;
 7. };
 8. typedef struct list node;
 9. typedef node *link;
 10. void main()
 11. {
 12. link ptr,head;
 13. int num,i;
 14. ptr=(link)malloc(sizeof(node));
 15. head=ptr;
 16. printf("请输入5个数字==> ");
 17. for(i=0;i<=4;i++)
 18. {
 19. scanf("%%d",&num);
 20. ptr->data=num;
 21. ptr->next=(link)malloc(sizeof(node));
 22. if(i==4)
 23. ptr->next=NULL;
 24. else
 25. ptr=ptr->next;
 26. }
 27. ptr=head;
 28. while(ptr!=NULL)
 29. {
 30. printf("The value is ==>%%d ",ptr->data);
 31. ptr=ptr->next;
 32. }
 33. }

结果

 

推荐阅读