WHCSRL 技术网

数据库-函数依赖

函数依赖的定义

 函数确定例子

 

 完全函数依赖与部分函数依赖

 关系函数中的键

 外键的定义

 

 阿姆斯特朗公理体系

 闭包和最小函数依赖

 

 

 

 最小覆盖

 

 

推荐阅读