WHCSRL 技术网

【二叉树】剑指offer 8 二叉树的下一个结点

描述

给定一个二叉树其中的一个结点,请找出中序遍历顺序的下一个结点并且返回。注意,树中的结点不仅包含左右子结点,同时包含指向父结点的next指针。下图为一棵有9个节点的二叉树。树中从父节点指向子节点的指针用实线表示,从子节点指向父节点的用虚线表示
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述


题解

这题需要对各种情况分类讨论,一共有三种情况

 • 第一种:如果这个节点的右孩子不为空,根据中序遍历的特点,它的下一个节点是它的右孩子的最左边的孩子
  在这里插入图片描述
 • 第二种:如果这个节点是其父亲的左孩子,根据中序遍历的特点,它的下一个节点就是其父亲(注意如果父亲为null,则该节点是根节点,此时返回null
  在这里插入图片描述
 • 第三种:最复杂的一个情况,该节点为其父亲的右孩子,此时需要向上找到一个祖先节点AA是其父亲的左孩子(即回到了第二种情况),这个情况可以通过画图分析得出,例如下图中的节点4,它的下一个节点为3的父节点5,因为3是其父节点5的左孩子
  在这里插入图片描述
  在这里插入图片描述

所有代码

public class Solution {

  public TreeLinkNode GetNext(TreeLinkNode pNode) {
    // 1. 右孩子不空,则找到它右孩子的最左孩子
    if (pNode.right != null) {
      pNode = pNode.right;
      // 找到最左的节点
      while (pNode.left != null)
        pNode = pNode.left;
      return pNode;
    }

    TreeLinkNode parent = pNode.next;
    if (parent == null)
      return null;

    // 2. 右孩子为空,且是父亲的左孩子,父节点为下一节点
    if (parent.left == pNode)
      return pNode.next;

    // 3. 右孩子为空,且是父亲的右孩子
    while (parent != null) {
      // 向上找父亲,直到节点是其父亲的左孩子,即第二种情况
      if (parent.left == pNode)
        return parent;
      pNode = parent;
      parent = parent.next;
    }
    return null;
  }

  public static void main(String[] args) {
    TreeLinkNode r = new TreeLinkNode(1);
    r.left = new TreeLinkNode(2);
    r.left.next = r;

    TreeLinkNode pnow = r.left;
    pnow.right = new TreeLinkNode(3);
    pnow.right.next = pnow;

    pnow = pnow.right;

    pnow.right = new TreeLinkNode(4);
    pnow.right.next = pnow;
    TreeLinkNode res = new Solution().GetNext(pnow.right);
    System.out.println(res.val);
  }
}
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
推荐阅读